ชื่อ - นามสกุล :นายโสภณ แก้วไทย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้