ชื่อ - นามสกุล :นายนิรพล ด้วงกล่ำ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :